Our Team

Beste Sözer

Beste Sözer

Administrative Affairs Assistant
Buket Sönmez

Buket Sönmez

Project Coordinator(Teachers Network)
Burcu Meltem Arık Akyüz

Burcu Meltem Arık Akyüz

Education Observatory Coordinator
Çiğdem Polat

Çiğdem Polat

Administrative Affairs Responsible
Deniz Göktaş

Deniz Göktaş

Project Specialist
Fulden Ergen

Fulden Ergen

Communications Specialist (Teachers Network)
Gözde Ertekin

Gözde Ertekin

ERG Researcher
Günalp Turan

Günalp Turan

Project Assistant (Teachers Network)
Haluk Göksel

Haluk Göksel

Digital Interaction Coordinator
İpek Dübüş

İpek Dübüş

Administrative Affairs Manager
Irmak Akıncı

Irmak Akıncı

Communications Assistant
Merve Mert

Merve Mert

ERG Researcher
Onur Ozan Akın

Onur Ozan Akın

Project Assistant
Özge Karakaya

Özge Karakaya

Communications Coordinator
Özgenur Korlu

Özgenur Korlu

ERG Researcher
Umay Aktaş Salman

Umay Aktaş Salman

ERG Researcher
Yakup Yıldırım

Yakup Yıldırım

Events and Organization Specialist (Teachers Network)
Yeliz Düşkün

Yeliz Düşkün

Policy Analyst
Zeynep Hancı

Zeynep Hancı

Project Assistant (Teachers Network)
Işık Tüzün

Işık Tüzün

ERG Director
Levent Öcal

Levent Öcal

Strategy & Collaborations Coordinator (Teachers Network)
Ezgi Tunca

Ezgi Tunca

Research Assistant