14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı

8 Mayıs 2017

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 13 Mayıs Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi Tuzla yerleşkesinde düzenlenecek ve 96 iyi örneğe ev sahipliği yapacak. Konferansın açış oturumunun teması “Daima Muhabbet, İnadına Muhabbet” olarak belirlendi.

Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek

3 Mayıs 2017

Türkiye, 2016 itibariyle 2,8 milyonu aşkın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mülteci çocukların nitelikli eğitime erişiminin sağlanmasının önemi, bizleri, Türkiye’deki eğitim sisteminin bütün öğrenciler için nasıl daha kapsayıcı olabileceği konusunda düşünmeye teşvik ediyor. Bu bağlamda, Türkiyeli, mülteci ve göçmen çocuklar için kapsayıcı eğitim çerçevesi öneren “Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek” başlıklı araştırma  raporu kamuoyuna sunuldu.

Eğitimde Çocuklarımızın Sesini Dinledik

7 Kasım 2016

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’in birlikte yürüttüğü “Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” araştırma raporu ve politika önerilerinin duyurulması için gerçekleştirilen basın toplantısında ERG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ve TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz söz aldı.

Eğitimde Çocuklarımızın Sesini Dinledik

7 Kasım 2016

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından yürütülen “Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” araştırmasının sonuç raporu ve araştırma bulgularına dayanarak hazırlanan politika önerileri yayımlandı.

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi

8 Nisan 2016

AÇEV ve ERG işbirliğinde hazırlanan bilgi notunda, Türkiye’de erken çocukluk eğitimine ilişkin güncel durum ele alınıyor ve her çocuğun ilkokula başlamadan önce en az bir yıl zorunlu ve nitelikli okul öncesi eğitim almasının önemine vurgu yapılıyor. Raporda, erken çocukluk eğitimi almanın bireylerin uzun vadede daha sağlıklı olmaları, eğitim sistemi içerisinde daha uzun süre yer almaları, akademik açıdan daha başarılı olmaları gibi getirileri istatistik verilerle desteklenerek paylaşılıyor. Bu bilgilerden yola çıkılarak oluşturulan politika önerileri ise siyasetçilerin ve kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

13. Eğitimde İyi Örnekleri Konferansı

28 Mart 2016

13. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 2 Nisan 2016 Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi Tuzla yerleşkesinde düzenlenecek ve 95 iyi örneğe ev sahipliği yapacak. ERG’nin kurucularından Prof. Dr. Tosun Terzioğlu’nun anısına düzenlenecek konferansta bu yılın vurgusu “Bilim ve ERG” olarak belirlendi.

Eğitim İzleme Raporu 2014-15

9 Eylül 2015

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın sekizincisini tamamladı. ERG raporda, özel okulları tercih eden öğrenci sayısının arttığına, eğitimdeki nitelik sorununun devam ettiğine ve sistemin eşitsizlikleri gideremediğine dikkat çekiyor.

Bana Mesleğini Söyle, Sana Cinsiyetini Söyleyeyim!

15 Nisan 2015

Eğitim Reformu Girişimi, Çelikel Eğitim Vakfı işbirliğiyle, mesleki ve teknik anadolu liselerinde okuyan genç kadınların yaşadığı toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve bu eşitsizliklerin kadınların mesleki kimlik ve becerilerine olan etkisini araştırdı. Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başlıklı rapora göre Türkiye’de mesleki eğitim toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiriyor.

Eğitim İzleme Raporu 2013 Özet Değerlendirmesi

19 Haziran 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın yedincisini tamamladı. ERG raporda, erken çocukluk eğitimi, eğitimin ve öğretmen niteliğinin artırılması, eşitsizliğin giderilmesi yönünde ilerleme kaydedilemediğine dikkat çekiyor.

Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimde Eşitlik Şart

22 Mayıs 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) yayımladığı “Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı” başlıklı araştırma raporunda, Türkiye’de akademik başarının öğrencinin sosyoekonomik durumundan önemli ölçüde etkilendiğine, sosyoekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin okullulaşma ve yüksek akademik başarı olasılıklarının da düşük olduğuna dikkat çekiyor. Rapor, eğitimde erişim, devam ve mezuniyet sorunlarına yönelik hedefli politikalar geliştirilmesinin ve dezavantajlı çocuklara yatırım yapılmasının topluma daha yüksek öğrenci başarısı ve sürdürülebilir kalkınma olarak geri döneceğinin altını çiziyor.

FATİH’in Başarısı Eğitim ve İçeriğe Odaklanılmasına Bağlı

10 Nisan 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi’ni (FATİH) değerlendirdiği “FATİH Projesi Eğitimde Fırsat İçin Bir Dönüşüm Olabilir Mi? Politika Analizi ve Önerileri” başlıklı politika raporunu yayımladı. Rapor, FATİH’in öğrencilere en iyi öğrenme çıktılarını verebilmesi için; projenin öğretmen ve öğrenci deneyimlerinden sürekli beslenmesi, geri bildirimlere açık olması, şeffaf yönetişim, bağımsız izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Temel Eğitimin Kademelendirilmesi Sürecinin İzlenmesi Raporu

10 Mart 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 6287 sayılı yasayla yaşama geçirilen ve kamuoyunda “4+4+4” olarak bilinen yeni uygulamayı izlemek ve değerlendirmek için gerçekleştirdikleri araştırmayı tamamladı.

Tüm Türkiye’nin Önceliği Artık Demokratik, Nitelikli ve Eşitlikçi Bir Eğitim Olmalı

3 Mart 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın ardından başta Bakanlar Kurulu’nda imza için bekleyen Ulusal Öğretmen Stratejisi’nin ivedilikle uygulamaya alınması olmak üzere daha demokratik, nitelikli ve eşitlikçi bir eğitim için atılması gereken adımlara ve bu adımları daha fazla geciktirmenin risklerine dikkat çekiyor.

ERG Meclisteki MEB Yasa Tasarısını Değerlendirdi

11 Şubat 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG); aday öğretmenlik, dershanelerin dönüşümü, özel okullarda eğitim-öğretim desteği ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı hakkında düzenlemeleri de kapsayan yasa tasarısını değerlendirdiği bir politika notu hazırladı.

Eğitim İzleme Raporu 2012

11 Eylül 2013

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın altıncısını tamamladı. Raporda, Türkiye’de eğitimde birçok alanda aynı anda ve hızla büyük bir değişim yaşandığı, ancak katılımcı bir eğitim stratejisinin bulunmadığının altı çiziliyor. Bununla beraber uygulamada yaşanan aksaklıklar nedeniyle eğitimde kalite ve eşitlik alanlarında ilerleme sağlanamadığı vurgulanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinde Öngörülen Artış, Eğitim Sisteminin Geçirdiği Dönüşüme ve Kaliteli Eğitimin Gereklerine Ne Ölçüde Yanıt Veriyor?

5 Kasım 2012

Bütçe ve kesin hesap görüşmeleri kapsamında 8 Kasım 2012 Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi tartışılacak. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye’nin eğitime ilişkin hedeflerine erişebilmesi için gerekli asgari mali kaynakları, eğitimde son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında inceledi.

4+4+4’e Geçiş: Ne Değişti? MEB Ne Kadar Hazırdı?

1 Eylül 2012

Okulların açılmasıyla birlikte Türkiye’de yeni eğitim sistemi uygulanmaya başlandı. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 4+4+4’e geçiş sürecinde, başlıca değişikliklere ve Bakanlık’ın yeni sisteme hazırlık sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bilgi ve politika notları yayımlamaya başladı. İlk iki not, “4+4+4” ile ortaya çıkan değişiklikler ve uygulamalar ışığında, uygulamaya dönük net politikalar üretilemediğini ve geçişin yeterli hazırlık yapılmadan gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci

 25 Nisan 2011
2003 yılından bu yana “Herkes İçin Kaliteli Eğitim” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci başlıklı politika notunu Nisan 2011’de kamuoyuyla paylaştı.

ERG, “din ve eğitim” tartışmalarının farklı paydaşların katıldığı bir diyalog süreci içinde gerçekleşmesi için yakın geçmişte bazı çalışmalar yaptı ve bu konuda değişimin mahkeme kararlarına gereksinim bırakmayacak biçimde, tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde yapılandırılması gerektiğini vurguladı. ERG bu politika notuyla, 21. yüzyılda din ve eğitim alanında yaşanan ulusal ve küresel gelişmeler ışığında Türkiye’deki değişim süreci ve süren değişim gereksinimine ilişkin politika yapıcıları ve kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Politika notunda küresel çerçevede din ve eğitim tartışmalarının nasıl bir düzlemde ilerlediğine ve Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde konunun nasıl ele alındığına değiniliyor. Ardından Türkiye’de son dönemdeki gelişmeler özetlenerek değişim sürecinde dikkate alınması gereken noktalara dikkat çekiliyor.

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

1 Şubat 2011

ERG, Aralık 2010’da açıklanan PISA sonuçlarını değerlendirdiği bilgi notunda, 2006’dan bu yana yakalanan puan artışlarının olası nedenlerine ve eğitimde eşitlik bakış açısını kullanan bir değerlendirmeye odaklandı.

Bilgi notunda, PISA 2009’da yakalanan ortalama 22-23 puanlık artışın temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrenci sayısındaki hızlı azalmaya bağlı olduğu, ancak bunun Türkiye’nin OECD sıralamasındaki yerine ve üstün performans gösteren öğrenci sayısına yansımadığı vurgulanıyor.

Eğitimde eşitlik bakış açısından değerlendirildiğinde, sonuçlar Türkiye’nin sosyoekonomik kökenin öğrenci başarısı üzerindeki belirleyiciliğinin en yüksek olduğu üç OECD ülkesinden biri olduğunu gösteriyor. Bilgi notunda ayrıca, ülkemizde okulların sosyoekonomik kökene göre ayrıştığı ve bunun da eğitimde eşitlik ilkesiyle doğrudan çeliştiği vurgulanıyor.

Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Strateji Belgesi

20 Aralık 2010

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırma amacıyla, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Koç Holding’in başlattığı “Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi”nin son yayını olan “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Dokümanı” yayınlandı. İş dünyası, emek dünyası ve eğitim dünyasının somut verilerinin bilimsel analizinden hareketle oluşturulan doküman mesleki eğitimde stratejik bir yol haritası sunmayı amaçlıyor.

Öğretmen Günü Eğitim Politikalarında İleriye Bakmak İçin Önemli Bir Fırsat

24 Kasım 2010

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında OECD Genel Sekreteri Eğitim Politikaları Özel Danışmanı ve Eğitim Bölümü Direktör Yardımcısı Andreas Schleicher ile Türkiye’de öğretmen politikalarını ve Türkiye’nin diğer ülke örneklerinden öğrenebileceklerini tartıştı.